THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên:............................................. .................................................. ........................
Sinh ngày …….… tháng ….… năm ………………………. Tại: ..................................
Nguyên quán: ………………………………………… ……………Dân tộc:………………….
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú :................................................. ...................................
Nơi ở hiện nay: ………………………………………… ………………………………………..
Đảng / Đoàn viên:…………………..Ngày vào:……………………Nơi vào:…………………
Trình độ văn hóa:............................................. ...... ………………Xếp loại TN:……………
Trình độ chuyên môn: ( đã tốt nghiệp CĐ; ĐH ) …………………… Xếp loại TN: …………..
Trình độ ngoại ngữ:............................................ .... ………………Xếp loại: ……………….
I .QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG BẢN THÂN.......
..
II. Công việc mong muốn.......

Bạn hãy nghi công việc mong muốn của mình là gì?

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu có điều gì khai man tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn.

Người khai ký tên

View more latest threads same category: