Cong ty chuyen hang thoi trang nu: Dam, ao, vay, quan tay. Chat lieu: Chiffon, voan, sation, khaki, kate.
Can tim doi tac co xuong / to hop tu 8 tho tro len. May hang dep. Chat luong (khong phai hang cho)

neu dap ung duoc yeu cau, se bao tieu hang moi thang. Thanh toan nhanh gon.

Vui long lien he: 0903 937105 / 3726 3538 (gap tho)

View more latest threads same category: